Judul halaman tes3

We sell many used books, rare books and antique books from worldwide. Find bestselling books, signed books & textbooks from independent booksellers.

Thursday, October 3, 2013

NAPOLEON HISTORIE EN LEGENDE, Dr J. Presser, ELSEVIER, AMSTERDAM BRUSSEL LONDEN NEW YORK 1946

If you want this book please visit http://www.bukubandung.com/buku/buku_0079


VOORBERICHT
Mei 1940 was de tekst van dit werk geheel gereed. Hij moest natuurlijk blijven liggen, moest zelfs „onderduiken”, enige tijd later trouwens gevolgd door den schrijver.
Er moot tijdcns de oorlog nogal wat Napoleon-litcratuur verschenen zijn; deze is hier te lande in slechts onvoldoende mate bekend cn nauwelijks tc raadplegen. Enkele aanvullingcn vindt de lexer in de noten. De gebeurte-nissen van de afgelopen periode hebben den schrijver geen aanlciding ge-geven belangrijke wijzigingen aan te brengen, integendecl. Hij moge er echter wil van getuigen, hoezeer hijzichcrbij hcrlczing van zijn tekst be-wust van is geworden, dat het probleem van Napoleon toch nog steeds probleem voor hem is gebleven.
Dit boek zij opgedragen aan ene, van wie hij slechts den dichter kan nazeggen:
„Et, pour sa voix, lointainc, et calme, et grave, cllc a (/inflexion des voix chores qui sc sont tues.”
Voorjaar 1946.
DE SCHRIJVER.

No comments:

Post a Comment